Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Wszystkie dzieci nasze są” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ich rodzinom i rodzinom dysfunkcyjnym. Siedzibą stowarzyszenia są Olszyny powiat tarnowski. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
6. Pracownikiem i Wolontariuszem może być każdy członek Stowarzyszenia, w tym członkowie zarządu oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia są :
a. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
b. organizowanie pomocy materialnej, pedagogicznej i psychologicznej,
c. dobroczynność i działalność charytatywną
d. pomoc społeczna m.in. w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych
e. tworzenie warunków i podstaw do zdobywania wiedzy i umiejętności,
f. organizowanie spotkań integracyjnych, wspólnych wyjazdów, wspólnego spędzania wolnego czasu,
g. pozyskiwanie darczyńców finansujących działania bezpośrednie związane z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z rodzin dysfunkcyjnych i inne projekty.
h. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, darczyńcami, domami dziecka, placówkami opiekuńczymi
i. inicjowanie zmian w prawodawstwie przyczyniających się do poprawy warunków bytowania dzieci niepełnosprawnych,
j. współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami kultury, wolontariuszami
k. współorganizacja projektów z dziedziny oświaty, kultury, sportu, turystyki,ekologi,wychowania obywatelskiego.
l. współpraca z seniorami grupy 60+
m. kultura fizyczna i sport
n. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
o. ekologia, ochrona środowiska i zwierząt
p. turystyka i krajoznawstwo
q. wspieranie wolontariatu
r. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
s. kult religijny , w tym min, wspieranie chrześcijaństwa
2. FORMY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a. Działalność oświatowa i edukacyjną
b. Działalność promocyjna i informacyjną
c. Działalność sportową i kulturalną
d. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej
e. Udzielania wsparcia finansowego i pomocy społecznej
f. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo
g. Promocje i organizacje wolontariatu
h. Udział i organizacje wszelkiego rodzaju imprez
i. Działalność leczniczą i rehabilitacyjną
j. Promowanie i propagowanie idei stowarzyszenia z wykorzystaniem mediów o Internetu
k. Współpracę z innymi podmiotami , w tym w szczególności z administracja publiczną, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi
l. Działania na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych
3. Stowarzyszenie prowadzić będzie :
a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie :
88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
85.51. Z- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.60.Z działalność wspomagająca edukację
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie Indziej niesklasyfikowana
90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
93.29. Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99. Z działalność w pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
b) odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie :
85.51. Z- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zarówno będąca obywatelem polskim jak i cudzoziemcem, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
e. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek przez 2 lata,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie bądź odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) powoływanie pełnomocnika/ków do zawierania umów z członkami zarządu i w sporach z nimi
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu Komisji Likwidacyjnej i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa i Sekretarza.
Zarząd konstytuuje się samodzielnie przydzielając funkcje prezesa, wiceprezesa i sekretarza, spośród osób wybranych do zarządu podczas sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
13. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
14. Członkowie zarządu mogą za swoja pracę, związana z pełnieniem funkcji zarządczych w stowarzyszeniu pobierać wynagrodzenie.
15. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków stowarzyszenia,
i) podejmowanie decyzji o wyodrębnieniu i rozpoczęciu lub rezygnacji z prowadzenia działalności odpłatnej
16. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
17. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
18. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Komisja konstytuuje się samodzielnie przydzielając funkcje przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, spośród osób wybranych w skład Komisji Rewizyjnej podczas sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków.

19. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
21. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być: członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być też skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
22. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego zobowiązuje do odwołania ze składu komisji.
23. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
24. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, spośród pozostałych członków zwyczajnych stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu i musi on być zatwierdzony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które podejmuje w tym zakresie stosowna uchwałę.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji krajowych i zagranicznych oraz ofiarności publicznej.
d. działalności odpłatnej
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną. Każdorazowe wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje decyzje w drodze uchwały.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w ramach zwykłego zarządu wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
7. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia powyżej kwoty 10 tys. PLN składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu w tym prezes, a w razie nieobecności prezesa 2 członkowie zarządu w tym jeden pisemnie upoważniony przez niego.
8. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

9. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisje Likwidacyjną, określa sposób likwidacji oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

stat4u